Vedrørende denne aftægtskontrakt så er det afskrift hvilket giver mange stavefejl efter vor retskrivning, men for helhedens skyld er den gamle stavemåde bevaret, dog er navneord ikke skrevet med stor.

1874/1875 .

Aftægtskontrakt:

I mellem underskrevne Anders Kristensen Kjelde og Kristen Kristensen Post begge af Ørding oprettes herved følgende:

Aftægtsbrev.

Jeg Kristen Kristensen Post forpligtiger mig herved til når forlanges at tilbygge mit stuehus venstre ende en forsvarlig aftægtsbolig til fri afbenyttelse for mine svigerforældre Anders Christensen Kjelde og hustru Kirsten Kristensdatter indtil den sidstes død, hvilken aftægtsbolig skal være 12 alen lang og 10 alen bred samt opføres i grundmur med loft over hele bygningen og indrettes og udstyres i det hele efter Aftægtsfolkenes ønske. Hvorhos den årlig vedligeholdes af mig både udvendig og indvendig. Til boligen udlægges et stykke havejord 12 alen i kvartrat, som holdes forsvarlig indhegnet. Indtil bemeldte aftægtsbolig er færdig skal aftægtsfolkene have fri brug af den lejlighed de bebo.

Jeg forpligtiger mig desuden til at yde aftægtsfolkene frit på den bopæl og i gode stund og velrensende varer følgende aftægt årlig besvares:

2 td rug 6 skp rug 20 pd kaffe, 20 pd kandis, 10 licorie, 8 potter brændevin, 10 pd skrå, 2 pd sirup, 4 lod kanel, 4 lod allebrænde, 10 åd grøn sæbe, 4 pd salt, 1 ol æg og 16 kroner i penge, hvilket alt leveres med halvdelen hver den 1 maj. og 1? . 1 slagtefår med uld, som aftægtsfolkene må udtage til hver Mikkelsdag. 1 skp salt, 2 levende gjæs, 4 skp hvid havre, 10 pd rengjort  hør, 1 pd ....., 1 lod strøsand, 2 td kartofler hvilket alt leveres hver den 1 november.
d. 4 td uld leveres i klippetiden.
e. 2 .. flæsk med Ister ( måske medister), som  det ene år tages fra bagenden af svinet og det andet fra forenden hovedet undtaget, og leveres hvert i år december måned inden jul.
f. 2 ol ferske flyndere, som leveres inden hvert års 1 dec.
g. 5 læs gravede og 1 læs æltede Tørv til 60 snese Læsset som leveres i hvert års rette bjergningstid og frit sættes i hus i aftægtsfolkenes brændingsplads.

Aftægtsfolkene skulle være berettigede til daglig at modtage en ko i omgang således at de først malke en af mine køer, derefter den næste og så fremdeles indtil de have malket alle køerne , hvorefter de begynde forfra. Hvis en ko er syg på den dag, denne ko skulle malkes ingen mælk.

Aftægtsfolkene skulle have fri adgang til min brønd og gårdplads, hvorhos jeg skal besørge deres korn såvel det er leveret mig, som det de ellers måtte få frit til og fra mølle leveret af mig,  samt hente præst og læge og lægemidler betaler jeg halvdelen.

Hvis aftægtsfolkene vilde holde en pige er jeg pligtig til at betale halvdelen af hendes løn.

Hvis en af aftægtsmande dør først skal den under Post betingende aftægt afgå 6 potter brændevin, 8 pd tobak, 4 pd kaffe, 4 pd kandis, 4 likorie, hvis aftægtskonen dør først skal derimod kun afgå 4 pd kaffe, 4 kandis og 4 Licorie.

 Når aftægtsfolkene flytter ind i den under Post aftægtsbolig, er de berettiget til at modtage til fri brug deres livstid alt det af min gård ind og udbo som de måtte have behov i deres bolig, hvilket alt tilfalder mig ved den sidstes død med undtagelse af en dragkiste og en nogenlunde forsvarlig sengeklæde som ikke skal udleveres til Jens Andersen Kjeldes datter, Kirsten Marie Andersen  med mindre hun til den tid måtte være afgået ved døden uden børn, da jeg i så fald selv beholdes disse ting.

Aftægtsfolkenes datter Ane Andersdatter Kjelde er berettiget til når hun vil, at udtage af min fåreflok 1 får med uld, hvorhos jeg skal bekoste hendes bryllup, når hun bliver gift, ellers betale hende 12 rdl.

Jeg skal bekoste aftægtsfolkene en anstændig jordfærd efter egnes skik og brug.

Hvis jeg misligeholder dette aftægtsbrev er jeg selvfølgelig erstatningspligtig og skal i søgsmål betale alle mulige omkostninger skades løst, hvorhos jeg til sikkerhed for dette aftægtsbrev opfylde i det hele herved meddeler første posteret i den mig tilhørende ejendom matr. 10 a Ørding by og sogn med påstødende bygninger og tilliggende jorder af HK 2 td 1 skp 1 ... 54 .. tilliggende den på samme til enhver tid værende grøde og gjødning samt skrå , hø og udtærsket sæd samt i Ildebandstilfælde bygningernes og løsørets brand forsikringsbeløb.

Jeg Anders Kristensen Kjelde kjendes dette aftægtsbrev rigtighed.

Til bekræftigelse med vore underskrifter vidnefast med tilføjede aftægtsbolig opførsel er anslået til værdi af 250 rdl, aftægter til 150 rdl årlig, der 5 gange taget bliver 750 rdl, aftægtsfolkenes jordefærd 50 rdl, forpligtigelse efter Post 25 rdl i alt 1075 rdl.

Ørding den 4 august 1874.

Christen Christensen Post , Anders Kristensen Kjelde.

Til vitterlighed Leonhard Jørgen Pedersen.

Læst på Morsø Herredsting den 8 august 1874 , indført i Pantebog AB.200

............. underskrift

Efterskrift. Anders Christensen Kjelde døde den 19 juni 1895 som aftægtsmand hos sin svigersøn hvilket står anført i kirkebogen. Kirstine Andersen Kjelde døde som kun 42 årig 14 marts 1884.